yellowde

هوشمند سازی ساختمان در تبریز

هوشمند سازی ساختمان در تبریز

همانطور که می‌دانید در دهه‌های اخیر، با پیشرفت تکنولوژی و اینترنت اشیاء، هوشمندسازی ساختمان به یکی از مهم‌ترین رویکردها در

گلخانه ی هوشمند

گلخانه ی هوشمند

یکی از مباحثی که در هوشمند سازی تجهیزات ساختمانی مطرح می‌شود، بحث گلخانه ی هوشمند است. امروزه با وجود زندگی

نور پردازی ساختمان

نور پردازی ساختمان

امروزه با گسترش تکنولوژی و فناوری، همینطور پیشرفت‌ در عرصه‌ی طراحی ساختمانی، نورپردازی به عنوان یکی از عوامل بارز و